De WEEËN van de EINDTIJD

De WEEËN van de EINDTIJD

“hoedt u voor de boodschappers van valse giften en hun verbroken beloften. Veel pijn maar er is nog tijd. Er is goedheid daarbuiten. Wij zijn tegen misleiding. Kanaal gesloten”.

Deze tekst uit de Alien graancirkel kan verwijzen naar een waarschuwing over de eindtijd. Het is een voorstelling van de laatste tijdsperiode (het einde) van alle menselijke geschiedenis die in de eschatologie van zowel abrahamitische als niet-abrahamitische religies voorkomt, maar ook binnen nieuwe spirituele stromingen en in atheïstische en seculiere levensbeschouwingen, die erdoor beïnvloed kunnen zijn.

Mattheüs 24:24
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Jezus en zijn profeten, discipelen waren ook druk bezig met de wederkomst en het einde van de wereld. Apostel Paulus en ook Jezus kregen heel wat vragen over de eindtijd, de antichrist en alles wat daarmee samenhangt, Jezus noemde enkele verschijnselen die het einde aankondigen en waar we op moeten letten. Die verschijnselen noemde Hij “het begin van de weeën”. Paulus kreeg vragen van de kerk in de stad Tessalonica over de vreselijke “Dag van de HERE” en de komst van de antichrist. Over die tijd gaat het in dit artikel. Want heel wat recente gebeurtenissen en ontwikkelingen wijzen op een razend tempo waarmee onze tijd op die “weeën” en die “Dag van de HERE” op ons afkomen.

Weeën

Weeën horen bij de komst van een kindje. Maar ook bij de komst van Jezus. Weeën komen steeds sneller en worden almaar feller. Dan komen de ontsluitingsweeën en de persweeën. Jezus gebruikt dit beeld niet voor niets. Hij zegt: Dat alles is het begin van de weeën (Matteüs 24:8). Ik noem:

Evangelie

Het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken (Marcus 13:10). Dan zal het einde komen (Matteüs 24:14). Door moderne communicatiemiddelen en door de heilige ijver van veel blote-voeten-evangelisten horen veel onbereikte mensen en volken het Evangelie. Dat gaat zeer snel. Want “Hij zendt zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer snel” (Psalm 147:15). Het moeilijkste en minst bereikte volk zijn de Moslims. In Iran, Egypte en andere islamitische landen komen de laatste jaren veel Moslims tot geloof in Isa, zoals Jezus in de Koran heet. Het Evangelie onder de Islam is de laatste fase van de weg van het Evangelie over het rond van de aarde. En een teken van onze goede en barmhartige God, die ook Moslims liefheeft.

Tien verhalen en de eindtijd. De tekens spreken een duidelijke taal. We moeten letten op de tekens van de tijd. Dat is een opdracht van Jezus Zelf! Hij verweet de gelovigen van Zijn tijd dat ze huichelaars waren, omdat ze hun ‘tijd niet onderkenden’ (Lucas 12: 56). Ze hadden niet in de gaten in wat voor tijd ze leefden. Dat heeft velen van hen het leven gekost.

Wat zijn er nu veel christenen die niet inzien in wat voor tijd we leven! Gelukkig is het nu nog de tijd ‘dat God naar ons omziet (zie Lucas 19:44). Hoelang zal deze tijd van genade en van Gods geduld nog duren? Wanneer zal de ‘volheid van de heidenen zijn binnengegaan’ (zie Rom. 11:22)? Dan zal ‘heel Israël behouden worden’ en zal eindelijk ‘de Verlosser uit Sion komen’ (zie Rom. 11:25). Daar heeft de God van Israël duidelijk haast mee! In onze dagen rollen Bijbelse ‘tekens van de tijd’ over ons heen. Eerbiedig luisterend naar wat het Woord van God en wat de Geest ons te zeggen heeft, letten wij van ‘Het Zoeklicht’ op die tekens. We noemen er een paar:

Schrik niet

Oorlogen, geruchten van oorlogen, opstanden en onlusten (Matteüs 24:6,7, Marcus 13:7,8 en Lucas 21:9) zijn tekenen waarvan we dagelijks op de hoogte worden gehouden door de media. Mensenmassa’s die steeds vaker hun ongenoegen uiten op pleinen in wereldsteden. Kranten in Israël melden bijna dagelijks “geruchten van oorlog”. Een paar voorbeelden: Gaat Netanjahu de kerncentrales van Iran bombarderen? Wanneer begint Hezbollah zijn enorme arsenaal raketten van tussen Libanese burgers afvuren? Wanneer lanceert Mahmoud Abbas de volgende intifada? Ook wereldwijd nemen deze tekenen toe in aantal en intensiteit.

Vervolgingen en valse profeten

Deze wee betreft de gelovigen in de Here Jezus. Open Doors meldt meer en fellere vervolgingen. Het Middenoosten wordt door de Islam Christen-vrij gemaakt. Valse profeten en valse messiassen zullen veel wonderen doen en velen misleiden (Matteüs 24:4,5,11 en Matteüs 23-26). Zeg nu niet: “Dat zal mij/ons niet overkomen”. Als Jezus zegt: “velen misleiden” dan bedoelt Hij velen. Deze ernstige eindtijd-waarschuwing noemt Jezus wel drie keer. Belangrijk is dat we het Woord goed kennen en geloven. Zo zal de Geest ons waarschuwen.

Natuurverschijselen

Over aardbevingen, tsunami’s, pandemieën, hongersnoden en tekenen aan de hemel (bloedmanen) lezen we dagelijks in de media. Ook deze volgen elkaar in een versneld tempo op.

De vijgenboom

Het belangrijkste teken dat de eindtijd snel nadert, is Israël. We zien dat de HEER“hen terugbrengt naar het land dat IK hun vaderen gegeven heb en zij zullen het in bezit nemen” (Jeremia 30:3). We zien hoe de HEER sinds 1948 (de stichting van de moderne staat Israël) bezig is “de vervallen hut van David weer op te bouwen”(Handelingen 15:16). De wereld probeert dit machtige werk van de HEER af te breken. Iedereen roept al 65 jaar vergeefs: “Palestijnse staat!” Dat is al 46 jaar mislukt. Oordelen komen over de wereldwijde steun aan Palestijnse. Israel zou als geen ander moeten weten wat naastenliefde inhoud,… of juist niet? Ook over Israël kwamen en komen er weeën. Een tijd van benauwdheid… toch zal hij daaruit verlost worden” (zie Jeremia 30:6,7).

Zo zal het gaan! In Openbaring worden die drie fasen (begin van de weeën, ontsluitingsweeën en persweeën) van de weeën genoemd. Na de zegelgerichten (Openbaring 6) komen de bazuingerichten (Openbaring 8 en Openbaring 9). Dan roept een engel: “Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen”. Driemaal “wee” vanwege de overige oordelen die over de aarde zullen komen (Openbaring 8:13). Het eerste wee betreft demonische schorpioenen, die de mensen vijf maanden vreselijke pijnen bezorgen (Openbaring 9:3-12). Het tweede wee is een zware aardbeving (Openbaring 11:13,14). Het laatste wee zijn de zeven schaalgerichten (Openbaring 16). Dat zijn oordelen die aan de plagen van Egypte doen denken. Dan, na het oordeel over Babylon, komt de Here Jezus in grote heerlijkheid terug. Daarna pas het Duizendjarig Vrederijk. De weeën uit Openbaring komen in de tijd van de antichrist. Wij leven in de tijd van “het begin van de weeën”.

Paulus en de antichrist

We noemden al dat de kerk in Tessalonica vragen had over die vreselijke eindtijd, de “dag van de HERE”. U leest zijn antwoord in 1 Tessalonicenzen 2:2-12. Eerst komt er een afval en de “mens van de wetteloosheid”, zoals Paulus die antichrist noemt. Deze wereldheerser zal zelfs naar Jeruzalem reizen en in de herbouwde tempel van God gaan zitten om zich daar als godheid te laten vereren. Paulus legt uit dat er in zijn tijd iets en iemand was “dat” (het rijk van het Beest en die de komst van die antichrist tegenhoudt. Blijkbaar tot op de dag van heden. We weten ook uit een profetie van Daniël (Daniël 7:2-8) en Openbaring 13:1-8) dat het Beest (zo worden die antichrist en zijn eindtijdrijk genoemd) tevoorschijn komen uit de zee, uit een wilde, woelige zee die vanuit de hele aarde onstuimig stormt). De zee is in de Bijbel vaak symbool voor de volkenmassa. Het gaat dus om chaotische toestanden in de gemeenschap van de volken. We moeten nu zien wie of/en wat die weerhouder is.
* De natuur is onrustig; aardbevingen, overstromingen en andere rampen treffen de aarde. Het is alsof de aarde ‘voelt’ dat de Heer van hemel en aarde er aankomt.

* De volkenmassa’s zijn onrustig. Dagelijks horen we van oorlogen, opstanden en geruchten van oorlogen.

* De structuren die in de wereld het rijk van de antichrist mogelijk moeten maken, worden steeds duidelijker zichtbaar. Denk aan het streven naar een wereldregering. De voortgang van de elektronische technologie, die het alles controlerende systeem van de antichrist mogelijk zal maken. Denk aan de wereldeconomie waarbij alles met alles samenhangt.

* Oude en nieuwe ziektes onder mensen en onder het vee plagen niet alleen de arme landen, maar nu ook ons Babylon van het rijke Westen steeds meer.

* Dan zijn er de valse profeten, waar de Here Jezus ons voor waarschuwt. Vermomd in de schaapskleren van Bijbelse taal verleiden ze de gelovigen bij duizenden. Zij verkondigen dat er ook heilswegen zijn in andere godsdiensten. Andere, meest buitenlandse, profeten beloven ons ‘machtige dingen van de Heer’. Velen snijden het hart uit de Bijbel door de verzoening, door het offer van de Here Jezus op Golgotha te ontkennen. Welvaartspredikers verslaan hun miljoenen in de arme landen maar ook hier. Het absolute gezag van de Bijbel wordt ondergraven en velen gaan verloren door gebrek aan kennis. De Heer zegt: ‘Omdat u de kennis hebt verworpen, verwerp Ik ook u dat u geen priester meer voor Mij zult zijn’ (Hosea 3:6). Het is geen wonder dat de kerk haar priesterlijke taak is kwijtgeraakt!

DE DERDE ZENDINGSGOLF
Er is nog een ‘teken van de tijd’, waar te weinig aandacht aan wordt gegeven. De Here Jezus geeft dit teken duidelijk aan. Op Israël na is dit teken het belangrijkste teken van de eindtijd. In Zijn ‘Rede over de laatste dingen’ zegt de Here Jezus: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld
worden gepredikt tot een getuigenis van alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn’ (Matt. 24:14). Daarom is het van groot belang op te merken dat zendingsmensen spreken over een Derde Zendingsgolf, die nu aan de gang is. Ben jij ook één van die duizenden zendingen die meehelpt de waarheid te verkondigen en te delen?…

 

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.